Company Profile

บริษัท เน็ตทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจโทรคมนาคมความเร็วสูงในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการขยายตัวการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต จึงมีจุดประสงค์ให้บริการธุรกิจ การสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารความเร็วสูง เพื่อตอบสนองความต้องการการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต การสื่อสารบรอดแบนด์ และการสื่อสารไร้สาย แบบครบวงจร

บริษัทมุ่งมั่นการให้บริการการสื่อสารครบวงจร ด้วยการใส่ใจในคุณภาพทุกๆ รายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน IDC จะต้องได้มาตรฐาน เพื่อการให้บริการการเก็บรักษาอุปกรณ์ และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพที่โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจเมื่อใช้บริการของเรา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ตามเอกสารผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/016/2551 เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ที่มี Internet Data Center (IDC) ตั้งอยู่ภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม (บางรัก) เป็น IDC ที่มีวงจรเชื่อมต่อภายในประเทศไปยัง NIX รวม 10Gbps และวงจรเชื่อมต่อนอกประเทศผ่าน IIG รวม 5Mbps

Nettree Internet Data Center มุ่งเน้นการบริการรับฝากวาง Server ทั้งประเภท co-location และ dedicated โดยรองรับลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น reseller หรือ end-user และทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยรองรับ Server หลากหลายประเภทเช่น Rack U หรือ PC Tower ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ software และ hardware รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าออกห้อง IDC อีกด้วย